22-01-05

Wat bespaar je met te isoleren ?

De warmteverliesberekeningen zijn vrij ingewikkeld als je ze goed wil doen. Uitleggen in een blogje zoals deze heeft weinig zin, omdat ik hier geen grafieken en rekenbladen en dergelijke kan op plaatsen. Trouwens moet je nog met de berekende cijfers iets kunnen doen natuurlijk.
 
Doch kan ik hier een voorbeeld geven van het verbruik aan de hand van berekeningen van Stijn, forumbezoeker bij de bondbeterleefmilieu. Zijn reken-analyse is meer dan zomaar een ruwe schatting. Uit berekeningen blijkt dat zijn analyse klopt.
 
Zijn berekeningen kan je makkelijk extrapoleren op uw woning, wanneer u de K-waarde kent, en dat is niet moeilijk te berekenen. (zie vorige berichten).
 
Ik neem zijn tekst integraal over;
-----------------
Eigenlijk kun je heel eenvoudig een ruwe afschatting maken van het verbruik voor de verschillende isolatieniveaus. K30 bijvoorbeeld, betekent dat je 0.3 W verliest per vierkante meter buitenoppervlak (muur, keldervloer of dak) per graad temperatuursverschil.
 
Bij de volgende veronderstellingen:

* verwaarlozen ventilatieverliezen (tamelijk realistisch mits gebruik van balansventilatie)
* verwaarlozen zonnewinsten (als je ze toch meerekent, kun je behoorlijk wat minder verbruiken)
* je huis haalt ook effectief de k-waarde die je vooropstelt, dus een scrupuleus ontwijken van koudebruggen.
* warmtebronnen zoals radiatoren staan voornamelijk opgesteld aan binnenmuren, of je hebt lagetemperatuursverwarming. Een verwarmingselement aan een buitenmuur/venster zetten geeft vanzelfsprekend aanleiding tot meer verlies. Je kunt tamelijk gemakkelijk met dit soort dingen rekening houden in een berekening, maar dan moet je de details van het ontwerp van je huis kennen.
* de buitentemperatuur in Belgie is gemiddeld 9.8 graden, uitgemiddeld over dag en nacht, 365 dagen per jaar; dat wil zeggen dat je gemiddeld het hele jaar door 10 graden verschil hebt tussen binnen en buitentemperatuur (natuurlijk is dat 's winters 20 graden en 's zomers 0 graden verschil, maar dat maakt eigenlijk niets uit voor het resultaat van de berekening).
* als je een vierkant huis bouwt met een gelijkvloers en een verdiep, elk met 100m2 vloer oppervlak (10x10 meter buitenafmetingen), en elk verdiep is (inclusief vloerdikte) 2.9m hoog, dan heb je 232m2 buitenoppervlak (muur+vensters, met gemiddeld 0.3W/m2K verlies). Je vloer die op de buitengrond rust is 100m2. Je dak (helling 20graden) heeft dan een oppervlak van 106m2. Totale buitenoppervlakte: 100 (vloer)+232 (muren+venster) + 106 (dak) = 438m2. Met een gemiddeld temperatuursverschil van 10 graden (over het dak zal dat iets meer zijn, over de vloer iets minder), heb je dan een verlies van 4380W, gemiddeld continu over het hele jaar. Een Watt is een Joule per seconde, en er zijn 31536000 seconden in een jaar, dus verlies je 138127680 kJ, dat je dus zal moeten bijstoken met aardgas. Algemeen, als je een huis hebt met Kx, zal je '4604256 maal x' kJ verbruiken.

* Als je 1 kubieke meter aardgas verbrand, komt er 35000 kJ warmte vrij (veronderstel condensatiegasketel met rendement van 100%). Dus moet je voor Kx '132 maal x' kubieke meter aardgas verstoken per jaar. Met andere woorden:

K10: 132 m3
K20: 264 m3
K30: 396 m3
K40: 528 m3
K50: 660 m3


Dit is ten gevolge van verwarming alleen (dus geen sanitair warm water, mocht iemand dit willen vergelijken met zijn gasrekening).
Er kan best wat gekibbeld worden over deze cijfers, maar aangezien de gemiddelden uit realistische cijfers bestaan (gegevens KMI, enz), en alle formules lineair zijn in hun variabelen, zouden de fouten min of meer moeten uitmiddelen, gesteld dat de aannames vervuld zijn. Als je geen balansventilatie zet, stijgt je verbruik met pakweg 220m3 (volgens cijfers verlies je in een K55 huis gemiddeld 30% van je energie aan natuurlijke ventilatie, als je geen balansventilatie zet). Op z'n minst heb je nu toch al de grootte-ordes van je verbruik en weet je ongeveer waar het vanaf hangt...
---------------------
Met dank aan Stijn.

 

02:24 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-05

Rekenvoorbeeld K-peil

Zie formule in link "K 55 berekening" en maximum toelaatbare k-waarden in link "K 55 norm en hoe berekenen".
 
We nemen als voorbeeld een woning met een verwarmd volume van 900 m³ (V) en een warmteverliesoppervlakte van 450 m² (A = muren + deklagen + vensters + dak).

De berekende globale warmtedoorganskoëfficiënt ks bedraagt 0.75 W/m² K.
De dichtheidsverhouding is dus : 900 m³/450 m² = 2 m.
 
Volgens de tabel (zie link in "k 55 berekening") is de ks ref = 300 maal 0.75/(2+2) = 56.25  W/m²K.
 
Het globale warmtedoorganskoëfficiënt K van het gebouw is dus afgerond 56 W/m²K

20:45 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Berekenen van de globale warmte-isolatiepeil ; het K-peil 55

Volgens het isolatie-decreet moet een woning voldoen aan de minimum waarden voor isolatie,
de zogenaamde K55 norm. (0.55 W/m²k).
Hoe wordt deze berekend ?
 
Globale warmtedoorgangskoëfficiënt
ks = (som van kmj.Amj) + (som van kfj.Afj) + (som van ktj.Atj) + (som van a kpj.Apj) + (som
van 2/3 kij.Aij)
delen door
 (som van Amj) +(som van Afj) +(som van Atj) +(som van Apj) +(som van Aij)
 
 
mj = muren
fj = vensteroppervlakte
tj = dak
pj = oppervlakte vlak boven de grond of de kelders
ij : oppervlakte van de wanden die tegen een niet verwarmd vertrek liggen; krijgt "a" dire
verschillende waarden (1, 2/3, 1/3) al naargelang de vloer boven verwarmde vertrekken, boven
niet-verwarmde vertrekken of juist boven de grond gelegen is.

Dichtheidskoëfficiënt V/A
V = omtreksvolume van het betreffende gebouw (m³)
A = totale buitenoppervlakte van het gebouw (m²) = noemer van ks. De norm geeft eveneens een referentiepeil ks waarvan de waarde afhangt van de dichtheid van het gebouw.

bij V/A kleiner of gelijk aan 1m dan                         K = 100 .ks
bij 1m kleiner dan V/A kleiner of gelijk aan 4m dan  K = 300.ks / (V/A + 2)
bij V/A groter dan 4m dan                                       K = 50.ks
 
15:59 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-01-05

Subsidies voor isolatie en andere energiebesparende maatregelen.

Op deze website : http://www.energiesparen.be/ kan u makkelijk opzoeken van welke premies u kan genieten.
 
Niet alleen geniet u van een premie, maar zal u de investering vrij snel terugverdienen ! Het comfort in uw woning zal verhogen en u draagt uw steentje bij tot het milieu.
 
Doch, gelieve voor alle zekerheid bij de diensten van uw gemeente navraag te doen.

20:16 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

K 55 norm en hoe berekenen ?

De K-waarde is een maat voor het gemiddelde warmteverlies van een gebouw via de volledige buitenomhulling (zowel muren als daken, vloeren, …) in verhouding tot de compactheid van het gebouw. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is.
 
De huidige reglementering eist dat een bepaald globaal isolatiepeil wordt bereikt, of met andere woorden dat het K-peil van het gebouw een bepaalde waarde (0,55 W/m²K) niet overschrijdt.
 
Dit decreet zal in de toekomst nog worden verstrengd.
 
Eisen van het isolatiedecreet.
 
Maximale k-waarden (W/m²K) nieuwbouw :
- buitenmuren :                        0,6
- buitenmueren in de grond :    0,9
- daken :                                 0,6
- vloeren op volle grond :        1,2
- vloeren boven kruipruimte :   0,9
- vloeren kontakt buitenlucht :  0,6
- ramen en deuren :                3,5
 
Maximale k-waarden (W/m²K) vernieuwbouw :
 
- buitenmuren :                      0,6
- buitenmuren in de grond :    0,9
- daken :                                0,4
- vloeren op volle grond :       1,2
- vloeren boven kruipruimte :  0,9 
- vloeren kontakt buitenlucht : 0,6
- ramen en deuren :                 3,5
 
De berekening is nogal omslachtig, daarom is er software die u kan verkrijgen bij bijv. isolatieproducenten, maar ook op het net zijn rekenbladen te vinden : http://arch.ugent.be/valven/oef9_10.xls als voorbeeld om het K-peil te berekenen.
 
 
 
 
 
 
 

19:55 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-05

Hoe k-waarde berekenen ?

k = 1/R
 
R = d/lambda   (het schuine streepje : / staat voor delen). d = dikte van de laag in METER.
R = warmteweerstand
 
Rekenvoorbeeld
De lambda waarde van een isolatiemateriaal is gekend. Bijvoorbeeld voor Isover isocomfort : 0.038 W/mk (lambda) voor een dikte van 60 mm.
 
R = 0.06 m / 0,038 = 1,5789 
 
k-waarde = 1 / 1,5789 = 0.633 W/m²K
 
Op die manier wordt een k-waarde berekend; opgelet, in dit voorbeeld wordt maar één materiaal berekend, een muur bestaat uiteraard ook uit de stenen, pleisterwerk, spouw, buitenmuur,... Alles wordt in rekening gebracht voor de berekening.
12:25 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waarom isoleren ?

De belangrijkste ingreep om een energiezuinige woning te verkrijgen, is het aanbrengen van thermische isolatie. Thermische isolatie heeft tot doel het warmteverlies langs de buitenwanden van de woning (dak, buitenmuren, vloeren en ramen) te verminderen.
 
Bij het isoleren is niet alleen de keuze van het materiaal belangrijk, maar ook een goede en nauwkeurige plaatsing. De boodschap luidt: een isolatielaag mag nergens worden onderbroken en moet één geheel vormen. De mate waarin uw woning goed geisoleerd is, bepaalt voor het grootste deel uw verwarmingsfactuur.
 
Isolatie verhoogt het comfort in de woning. Het isolatiemateriaal doet immers de temperatuur van de wanden stijgen en daardoor moet u minder verwarmen voor eenzelfde kamertemperatuur.
 
De uitgaven die u doet voor een doorgedreve isolatie van muren, vloeren en daken worden op korte termijn terugverdiend, aangezien u aanzienlijk bespaart op de verwarmingskosten.
 
Ook in een bestaande woning loont het de moeite het dak te isoleren of de ramen met enkel glas te vervangen door hoogrendimentsglas.
 
De warmteverliezen van een woning zijn natuurlijk groter bij woningen met veel buitenwanden. Het is daarom belangrijk dat het aantal en de grootte van de buitenmuren zoveel mogelijk wordt beperkt.
 
Denk eraan dat een woning met veel inspringende of uitspringende muren meer energie verbruikt. Ook de kostprijs van deze woning is groter. De funderingen, het dak, de gevels, de vloeren en de muren bepalen de kostprijs van de bouw.
 
Een energievriedelijke woning is dus ook kostprijsvriendelijk bij het bouwen !

10:54 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-05

Wat is een koudebrug ?

Een vaak gehoorde term, maar wat is het ?
 
Een koudebrug is een plaats waar de thermische isolatie onderbroken is tussen binnenmuur en buitenmuur. Op die plaatsen gaat veel warmte verloren en geeft aanleiding tot condensatie en schimmels.
 
In oudere gebouwen zijn de koudebruggen niet te tellen. Meestal is er geen spouw, waardoor buiten- en binnenmuur niet onderbroken zijn. Maar ook in nieuwe gebouwen zijn er nog te veel koudebruggen; vaak aan lateien boven ramen en deuren die in één stuk worden gegoten, ook vaak vloeren en gewelven. Maar ook soms door onoplettendheid tijdens het metsen. Mortel valt op een spouwanker, waardoor er een kontakt bestaat tussen binnenmuur en buiten met nare gevolgen tot gevolg.

21:38 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat is de lambda-waarde ?

De warmtegeleidingscoëfficient (W/mk) of lambda-waarde geeft aan in welke mate een bepaald materiaal de warmte geleidt. Hoe gemakkelijker de geleiding van warmte, hoe hoger de coëfficient. Met andere woorden: hoe LAGER de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

20:31 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wat is de k of U waarde ?

De k of U - waarde of warmetedoorgangscoëfficiënt (W/m²K) staat voor het warmteverlies per m² (vierkante meter) en per seconde voor een temperatuursverschil van 1 graad Celsius tussen binnen- en buitenzijde van een ruimte.
Met andere woorden, de k of U-waarde geeft dus aan hoeveel warmte per seconde door 1 m² verloren gaat. (dak, muur, glas, vloer,..).
Hoe LAGER de k of U-waarde, hoe beter een bouwdeel isoleert.
 
Opmerking : k is voor een totale wand, vloer, ... samenstelling
                    u is voor een materiaal op zich (glas)
 


20:27 Gepost door Koenraad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |